Słownik historii doktryn politycznych

Słownik jest pierwszą w Polsce i niemającą odpowiednika w rodzimej literaturze naukowej próbą całościowego, interdyscyplinarnego ujęcia problematyki historii doktryn politycznych, z uwzględnieniem ich aspektów filozoficznych, religijnych, prawnych, ustrojowych i kulturowych.

Słownik prezentuje główne zagadnienia, wątki i postacie szeroko pojętej zachodniej myśli politycznej od czasów starożytnych po współczesność, z szerokim uwzględnieniem tradycji polskiej. Zawiera hasła trojakiego rodzaju: (a) hasła osobowe poświęcone refleksji politycznej konkretnych myślicieli i filozofów, a także polityków, którzy oddziaływali na rozwój idei; (b) hasła natury rzeczowej opisujące nurty doktrynalne, ruchy polityczne, instytucje ustrojowe, epoki historyczne itp.; (c) hasła natury rzeczowej charakteryzujące zjawiska typowe, nie ograniczone do jednej epoki historycznej, a mające istotne, choć nie zawsze bezpośrednie znaczenie dla sfery polityki (jak np. sceptycyzm, utopizm czy relatywizm).

Słownik ma charakter naukowy, co odróżnia go od kompilacyjnych, pobieżnych leksykonów czy wydawnictw o charakterze encyklopedycznym. Jest zbiorem oryginalnych artykułów naukowych, zawierających syntezę aktualnego stanu wiedzy, wzbogaconą o autorską interpretację i zaopatrzoną w bibliografię naukową.

Słownik liczy 6 tomów mieszczących około 1100 haseł. Stanowi wartościową i kompetentną pomocą naukową, przydatną dla uczonych, studentów kierunków humanistycznych (prawo, administracja, politologia, socjologia, filozofia itp.), jak również innych osób zainteresowanych życiem politycznym i społecznym.

The Dictionary of the History of Political Doctrines

The Dictionary provides a comprehensive and interdisciplinary synthesis of the history of political doctrines, including their philosophical, religious, legal, political and cultural aspects. It has no counterpart in contemporary Polish academic literature.

The Dictionary presents main issues, themes and thinkers in the Western political tradition from ancient times to the present day, with a thorough account of history of Polish political thought. It includes three types of entries: (a) entries dedicated to significant thinkers and philosophers, as well as to politicians who influenced the development of political ideas; (b) entries describing ideological trends, political movements and institutions, historical eras, etc.; (c) entries which describe typical phenomenon that are not limited to one historical era, and have important, if not always direct relevance to the political sphere (like scepticism, relativism or utopianism).

The Dictionary is a scholarly venture, which distinguishes it from compilations, cursory reference books or publications of an encyclopaedic nature. It is a collection of original scientific articles containing synthesis of current knowledge, enriched by creative interpretation, and provided with scientific bibliography.

The Dictionary consists of 6 volumes including about 1100 entries. It is a valuable and competent teaching aid, useful for professional scholars, students of humanities (law, administration, political science, sociology, philosophy, etc.), as well as for other people interested in political and social life.

1100

Haseł

4180

Stron

25

Autorów

Źródła finansowania

Tomy I-III zrealizowano dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych
(nr grantu: 1 P 109 011 06).

Tom IV zrealizowano dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych
(nr grantu: 5 H02E 023 21).

Tom V zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu: N N116 126534).

Tom VI z Suplementem zrealizowano dzięki dotacji Narodowego Centrum Nauki (umowa nr UMO-2011/03/B/HS5/00622).

Wydawnictwo

„Słownik historii doktryn politycznych” ukazał się drukiem w latach 1997-2015 nakładem Wydawnictwa Sejmowego.

wydawnictwo-sejmowe

Sprawdź gdzie możesz kupić Słownik

Więcej

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.