Jako najbliżsi współpracownicy i współtwórcy Słownika historii doktryn politycznych pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania Panu Profesorowi Michałowi Jaskólskiemu, który jest pomysłodawcą powstania tego dzieła, jego redaktorem i autorem wielu zamieszczonych w nim haseł. To Profesor Jaskólski zgromadził wokół siebie grono osób, które – zarażone Jego wizją i opierając się na wypracowanych przez Niego założe­niach merytorycznych, jak również na planach struktury Słownika – współtworzyło z Nim pierwsze tomy, wyznaczając standardy dla kolejnych. Do grona tego dołączali z czasem zapraszani przez Profesora młodsi badacze. Co jednak stanowi ewenement w nauce polskiej i zagranicznej, pomimo rozległości dzieła zespół autorów do końca pozostał grupą stosun­kowo wąską. Wielotomowe edycje słowników, encyklopedii i leksykonów powstają zazwy­czaj staraniem ogromnego zespołu twórców, prezentujących zróżnicowane specjalności i są wynikiem pracy trwającej nieraz wiele dziesięcioleci. W tym wypadku było inaczej. Profe­sor Jaskólski zwrócił się do najbliższych współpracowników z ówczesnej Katedry Histo­rii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i do kilku autorów z zaprzyjaźnionych katedr z propozycją, która zdaniem wielu przerastała siły i możliwo­ści tak szczupłego zespołu twórców. Jednak właśnie powstanie niewielkiego zespołu, choć wymagające od jego członków olbrzymiego wysiłku, okazało się wyjątkowo szczęśliwym posunięciem, pozwoliło bowiem zachować spójność planowanego dzieła, a dzięki kole­żeńskim relacjom między twórcami umożliwiło ścisłą współpracę badawczą. Sam Profesor również chętnie służył pomocą, zwłaszcza mniej doświadczonym autorom, niejednokrot­nie przyjmując na siebie rolę pierwszego czytelnika i recenzenta haseł.

mjWarto zauważyć, że zgodnie z założeniami Profesora Jaskólskiego powstał Słownik nie tylko spełniający funkcje informacyjne, lecz również odpowiadający wszelkim standardom dzieła naukowego, w którym hasła zaopatrzone są w dane biograficzne i bibliograficzne i w którym poza opracowaniami omawiającymi sylwetki i dokonania poszczególnych twórców zamieszczono hasła poświęcone terminom i zagadnieniom teoretycznym, po­zostającym na styku problematyki prawniczej, filozoficznej i politologicznej. Szczegól­nie wartościowy okazał się zamysł Profesora, by rzetelności i poprawności warsztatowej w przygotowaniu haseł towarzyszyła w pełni zindywidualizowana i zależna od poglądów konkretnego autora interpretacja prezentowanych zagadnień. Nadało to dziełu kolejny wy­miar, umożliwiając czytelnikowi zapoznanie się z całą gamą możliwych ujęć omawianych tematów.

Podjęcie się takiego zadania i zakończenie go po kilkunastu latach wydaniem sześcio­tomowego dzieła, zawierającego bez mała 1100 kilku- i kilkunastostronicowych haseł, było możliwe tylko dzięki Profesorowi Jaskólskiemu, Jego kompetencjom, konsekwencji i autorytetowi oraz determinacji, którą potrafił przekazać autorom Słownika. Jednocześnie Profesor jest jak najdalszy od uznania swoich tak przecież oczywistych zasług. Ponieważ pomimo naszych nalegań konsekwentnie wzbraniał się przed zorganizowaniem przez nas uroczystości jubileuszowych z okazji czterdziestopięciolecia Jego pracy naukowej czy przed wydaniem księgi temu poświęconej, dlatego pragniemy w tym miejscu złożyć dowód naszego szacunku i podziękować Profesorowi za możliwość pracy z Nim i pod Jego kierunkiem, życząc Mu zarazem wielu dalszych sukcesów naukowych i niezmiennej satysfakcji z podejmowanych zadań.

Współpracownicy, autorzy, uczniowie i przyjaciele